ZurŘck

VM Ergebnisse 2015 KM Ergebnisse 2015 LM Ergebnisse 2015 DM Ergebnisse 2015
KK 60 LI KK 60 LI KK 60 LI KK 60 LI
KK 100 m KK 100 m KK 100 m KK 100 m
KK 100 m auflage KK 100 m auflage KK 100 m auflage KK 100 m auflage
KK 100 m auflage ZF KK 100 m auflage ZF KK 100 m auflage ZF KK 100 m auflage ZF
Ordonannzgewehr Ordonannzgewehr Ordonannzgewehr Ordonannzgewehr
Dienstgewehr Dienstgewehr Dienstgewehr Dienstgewehr
KK 50 m Carl Zeiss KK 50 m Carl Zeiss KK 50 m Carl Zeiss KK 50 m Carl Zeiss
KK 3x20 KK 3x20 KK 3x20 KK 3x20
KK 3x40 KK 3x40 KK 3x40 KK 3x40
KK 50 m auflage KK 50 m auflage KK 50 m auflage KK 50 m auflage
Ordonanzgewehr 50 m Ordonanzgewehr 50 m Ordonanzgewehr 50 m Ordonanzgewehr 50 m
Dienstgewehr 50 m Dienstgewehr 50 m Dienstgewehr 50 m Dienstgewehr 50 m
UHG UHG UHG UHG
UHG 22 UHG 22 UHG 22 UHG 22
Gro▀kaliberpistole .45 ACP Gro▀kaliberpistole .45 ACP Gro▀kaliberpistole  Gro▀kaliberpistole .45 ACP
Gro▀kaliberrevolver .357 Mag Gro▀kaliberrevolver .357 Mag Gro▀kaliberrevolver .357 Mag Gro▀kaliberrevolver .357 Mag
Gro▀kaliberpistole 9mm Luger Gro▀kaliberpistole 9mm Luger Gro▀kaliberpistole 9mm Luger Gro▀kaliberpistole 9mm Luger
 44 Mag  44 Mag  44 Mag  44 Mag
Sportpistole KK Sportpistole KK Sportpistole KK Sportpistole KK
Zentralfeuerpistole Zentralfeuerpistole Zentralfeuerpistole Zentralfeuerpistole
Luftgewehr Sen Auflage Luftgewehr Sen Auflage Luftgewehr Sen Auflage Luftgewehr Sen Auflage
Luftpistole Sen Auflage Luftpistole Sen Auflage Luftpistole Sen Auflage Luftpistole Sen Auflage
 Luftgewehr  Luftgewehr  Luftgewehr  Luftgewehr
 Luftpistole  Luftpistole  Luftpistole  Luftpistole
 Bogen  Bogen  Bogen  Bogen
Standard Standard Standard Standard
Trab Trab
Bogen Fita Bogen Fita
Bogen Feld
Merhrsch LP
 OSP  OSP  OSP  OSP